Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/wordpress-firewall/wordpress-firewall.php on line 245

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/wordpress-firewall/wordpress-firewall.php on line 245
CRO Szczecin, Obsługa techniczna obiektów ⋆ KLIMATYZACJA-SERWIS-SZCZECIN
  • + 48 693 090 197
  • kontakt@klimatyzacja-szczecin.eu

CRO Szczecin, Obsługa techniczna obiektów

Obsługa techniczna obiektów, CRO Szczecin.

Dokonujemy wpisów do CRO na podstawie kontroli szczelności.

CRO Szczecin -FM-techniczny facility management HVAC Szczecin/zachodniopomorskie

Obsługa techniczna obiektów – Nasza firma przejmie odpowiedzialność za techniczne zarządzanie Twoją nieruchomością czy też firmą.

Kompleksowo zajmiemy się obsługą i nadzorem obiektów w zakresie instalacji HVAC, systemów ogrzewania, klimatyzacji, agregatów wody lodowej i automatyki sterowniczej oraz systemów BMS.
Przeprowadzamy wymagane przeglądy okresowe i konserwacyjne. Wykonujemy obowiązkowe próby szczelności urządzeń zawierających substancje kontrolowane. Podczas przeglądów wykonujemy pomiary przegrzania, dochłodzenia, oraz inne.

Wystawiamy niezbędne dokumenty, raporty techniczne, protokoły, Posiadamy certyfikat UDT. Obsługa techniczna obiektów, CRO Szczecin

Wykonujemy remonty i modernizacje istniejących systemów oraz usuwamy usterki i awarie.

Zapraszamy do współpracy. Tel. 693 090 197


Rejestracja urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła

Obsługa techniczna obiektów, CRO SzczecinCRO Szczecin, Informujemy, że w związku z wejściem nowych rozporządzeń obowiązkowi rejestracji podlegają urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, przeciwpożarowe oraz pompy ciepła zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Przypominamy o obowiązkowej kontroli szczelności układów wykonanej przez certyfikowany serwis:

  1. Dla układów od 3 kg czynnika chłodniczego co 12 miesięcy.
  2. Dla układów od 30 kg czynnika chłodniczego co 6 miesięcy.
  3. Dla układów od 300 kg czynnika chłodniczego co 3 miesiące.

CRO

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)
Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lubfluorowanych gazów cieplarnianych został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), zwanej dalej Ustawą.

W Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej są gromadzone Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 Ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej został określony:

  • sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
  • sposób gromadzenia danych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • sposób udostępniania danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • sposób zabezpieczenia danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów
  • wzór formularza rejestracyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 6 Ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia został określony w Załączniku I wzór Karty Urządzenia, natomiast w Załączniku II został określony wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?

Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, określonego w Załączniku I do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje sięadministratorem konta tego operatora.

Operatorzy mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej www.cro.ichp.pl. Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”.
Kto jest operatorem urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej?

Zgodnie z Ustawą operator oznacza operatora w rozumieniu art. 2 pkt. 6 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt. 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

W praktyce operatorem urządzenia jest właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, czy też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje.
Kto zakłada Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej?

Zgodniez art. 15 ust. 1 Ustawy operator zakłada Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej dla każdego urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej.

W praktyce Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zakładane są przez administratora konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora, które uzyskały dostęp do CRO po dodaniuich w CRO przez administratora konta operatora.
Kto dokonuje wpisu do karty?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej są obowiązani do zapewnienia, aby wpisu do Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4, dokonywały osoby posiadające certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, których dane te dotyczą.

Także zgodnie z art. 5. 1. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej administrator konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora (pracownicy operatora) udostępniają dane zawarte w Karcie Urządzenia lub Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej danego operatora urządzenia lubsystemu ochrony przeciwpożarowej innym osobom w zakresie niezbędnym do dokonania przez te osoby wpisów w tych kartach zgodnie z przepisami ustawy.
W praktyce oznacza to, że serwisant posiadający certyfikat i wykonujący czynności wymagające wpisu do Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej będzie dokonywał wpisu w obecności pracownika operatora, który posiada konto w CRO, i ten pracownik po zalogowaniusię do CRO udostępnia daną Kartę Urządzenia albo Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej i w jego obecności serwisant dokonuje wpisu do Karty.

Osoby kontaktowe:

Informujemy, że osoby kontaktowe wyznaczone w systemie CRO przez administratora konta operatora muszą być pracownikami operatora, zgodnie z par.4 ust.6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r.(DZ U z dnia 12 stycznia 2016 r.poz.56).W związku z tym prosimy administratorów kont operatorów o jak najszybsze usunięcie z systemu wszystkich osób kontaktowych nie będących pracownikami operatora. Jeśli takie osoby pozostaną nadal w systemie, to będziemy zmuszeni do zawiadomienia operatora (zarządu firmy), że administrator konta operatora działa niezgodnie z przepisami, a odpowiedzialność za niezgodność z przepisami poniesie operator. Będziemy także zmuszeni do zablokowania kont tych osób.

żródło: http://www.ichp.pl/F-Gazy-CRO

Obsługa techniczna obiektów, CRO Szczecin


Na wszelki wypadek ubezpiecza nas Balcia Insurance na kwotę 100 000 zł.